نام شرکت : گرین پک

زمینه فعالیت : تولید انواع ساک دستی

نام سایت : greenpack.ir

تاریخ انجام پروژه : 1394/03/04


تکنولوژی های به کار رفته :

  • Bootstrap
  • JQUERY
  • ASP.NET-MVC
  • Responsive
  • AngularJS
  • Web API
  • JavaScript
  • Html5-CSS3
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :