نام شرکت : گروه تحقیقات کاوشکام آسیا

زمینه فعالیت : ردیاب ماشین

نام سایت : wizerco.com

تاریخ انجام پروژه : 1397/05/31


تکنولوژی های به کار رفته :

  • Bootstrap
  • JQUERY
  • Responsive
  • JavaScript
  • Html5-CSS3
  • ASP.NET
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :