نام شرکت : پارسیان گاز

زمینه فعالیت : تولید کننده محصولات پزشکی

نام سایت : www.parsian-gas.com

تاریخ انجام پروژه : 1396/02/18


تکنولوژی های به کار رفته :

  • Bootstrap
  • SQL Srver 2014
  • JQUERY
  • ASP.NET-MVC
  • Responsive
  • AngularJS
  • Html5-CSS3
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :