نام شرکت : مستر کتاب

زمینه فعالیت : انتشارات راه اندیشه

نام سایت : mrketab.com

تاریخ انجام پروژه : 1393/02/01


تکنولوژی های به کار رفته :

  • JQUERY
  • JavaScript
  • Html5-CSS3
  • ASP.NET
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :