نام شرکت : مرکز مشاوره

زمینه فعالیت : مشاوره تحصیلی

نام سایت : markaz-moshavere.com

تاریخ انجام پروژه : 1394/07/14


تکنولوژی های به کار رفته :

  • Bootstrap
  • ASP.NET-MVC
  • Responsive
  • AngularJS
  • Web API
  • JavaScript
  • Html5-CSS3
  • JQUERY
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :