نام شرکت : سمیرا سیر گیتی

زمینه فعالیت : آژانس مسافرتی

نام سایت : www.samiraseir.com

تاریخ انجام پروژه : 1396/11/17


تکنولوژی های به کار رفته :

  • SQL Srver 2014
  • JQUERY
  • ASP.NET-MVC
  • Responsive
  • AngularJS
  • JavaScript
  • Html5-CSS3
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :