نام شرکت : تشریفات مجالس ثمین

زمینه فعالیت : تشریفات مجالس

نام سایت : tashrifatsamin.com

تاریخ انجام پروژه : 1393/08/06


تکنولوژی های به کار رفته :

  • Bootstrap
  • JQUERY
  • ASP.NET-MVC
  • Responsive
  • AngularJS
  • Web API
  • JavaScript
  • Html5-CSS3
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :