نام شرکت : بیمارستان دامپزشکی تهران

زمینه فعالیت : بیمارستان دامپزشکی

نام سایت : tehranpet.com

تاریخ انجام پروژه :


تکنولوژی های به کار رفته :

  • Html5
  • Bootstrap
  • SQL Srver 2014
  • JQUERY
  • ASP.NET-MVC
  • CSS3
  • Responsive
  • JavaScript
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :