نام شرکت : آریسا پرواز

زمینه فعالیت : آژانس هواپیمایی

نام سایت : www.arisaparvaz.com

تاریخ انجام پروژه : 1397/02/05


تکنولوژی های به کار رفته :

  • SQL Srver 2014
  • JQUERY
  • ASP.NET-MVC
  • Responsive
  • AngularJS
  • JavaScript
  • Html5-CSS3
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :