راهکارهای نرم افزار

فردای روشن برای تجارت شما

تحلیل، طراحی و پیاده سازی نرم افزار های مبتنی بر نیاز مشتریان

طراحی و راه اندازی انواع سرویس های نرم افزاری

  • Windows service
  • Internet information service
  • Web service
انواع راهکارهای نوین نرم افزاری

دانش روز مشاور شماست :

  • پیاده سازی انواع پروژه های مانیتورینگ و کنترلی در بسترهای نرم افزار و یا سخت افزار، با توجه به نیاز شرکت ها و سازمان ها
  • شرکت ها و سازمان ها
  • خدمات مشاوره در بسترهای مختلف نرم افزار و سخت افزار

ارتباطات سریع، گام بعدی موفقیت

گردآوری خدمات عمومی و اختصاصی نرم افزاری در جهت یکپارچه سازی اطلاعات سازمان ها و خدمات رایانه ای

طراحی و پیاده سازی انواع پروژه های مبتنی بر ساختار سرویس گرا (service oriented architecture)

راهکارهای ارتباطی و همگام سازی بانک های اطلاعاتی سازمان ها در بسترهای مختلف

بهینه سازی امنیت ارتباطات و اطلاعات